Comunicacións cos accionistas

CONVOCATORIA DE XUNTA XENERAL ORDINARIA DE ACCIONISTAS

Por acordo do Consello de Administración de “Regasificadora del Noroeste, S.A.” convócase aos accionistas á Xunta Xeral Ordinaria que terá lugar no domicilio social, sito en Punta Promontorio, s/n, Mugardos, A Coruña, o próximo día 18 de xuño de 2021, ás 11:00 horas.

A Xunta Xeral celebrase co seguinte orde:

Orde do día

1. Exame e aprobación, se procede das Contas correspondentes ao exercicio 2020, e do informe de xestión.

2. Aplicación do resultado correspondente ao exercicio 2020.

3. Nomeamentos e ceses no Consello de Administración.

4. Remuneración dos Administradores.

5. Rogos e preguntas.

6. Delegación de facultades para complementar, desenvolver, executar, emendar e formalizar os acordos adoptados.

7. Lectura e aprobación, se procede, da acta da sesión.

 

Se na fecha prevista para a celebración da xunta estivese vixente calquera media das autoridades administrativas ou sanitarias que restrinxa ou impida a celebración da xunta con presencia física dos socios e os seus representantes, esta celebraríase de forma telemática mediante conexión remota e en tempo real, en cuxo caso se lles facilitará o identificador da reunión e o enlace para acceder á videoconferencia.

Dereito de información: De conformidade co disposto no artigo 272 da Lei de Sociedade de Capital, a partir da publicación da presenta convocatoria da Xunta Xeral, calquera accionista poderá examinar no domicilio social e pedir a entrega ou envío, de forma inmediata e gratuíta, dos documentos que serán sometidos á aprobación da Xunta Xeral, incluíndo as contas anuais correspondentes ao exercicio social concluído o 31 de decembro de 2020, así como o informe de xestión formulado polos administradores e os informe dos auditores de contas da sociedade.

Mugardos, 26 de marzo de 2021. O Presidente do Consello de Administración, Carlos Collantes Pérez-Ardá