POLÍTICA DE PRIVACIDADE DE REGASIFICADORA DEL NOROESTE, S.A.

POLÍTICA DE PRIVACIDADE DE REGASIFICADORA DEL NOROESTE, S.A.

1.- REGASIFICADORA DEL NOROESTE, SA, en cumprimento da Lei 34/2002, do 11 de xullo, de servizos da sociedade da información e de comercio electrónico, infórmao de que:- A súa denominación social é REGASIFICADORA DEL NOROESTE, SA - O seu NIF é A15685324 - O seu teléfono de contacto é 981 93 00 93 - O seu domicilio sitúase en Punta Promontoiro, s/n - 15620 Mugardos (A Coruña)- Está inscrita no Rexistro Mercantil de A Coruña, Tomo 1484, Folio 159, Sección Xeral, Folla C-5225 - E dispón do seguinte enderezo de correo electrónico de contacto reganosa@reganosa.com

2.- Así mesmo, REGASIFICADORA DEL NOROESTE, SA adoptou as medidas e niveis de seguridade esixidos na Lei orgánica 15/1999, do 13 de decembro, sobre datos de carácter persoal (LOPD) e demais normativa que a desenvolve, conforme os datos que almacena e trata. Os procedementos, normas e medidas establecidas poderán ser susceptibles de mellora como consecuencia de futuros cambios no sistema de información do responsable do ficheiro. Igualmente, poden verse afectados ante modificacións realizadas sobre a lexislación vixente en materia de protección de datos.

3.- REGASIFICADORA DEL NOROESTE, SA tratará de forma confidencial os datos de carácter persoal que o usuario lle proporcione, axustándose ao establecido na Lei orgánica 15/1999 de protección de datos de carácter persoal e nas normas que a desenvolvan ou complementen, e con aplicación das medidas de índole técnica e organizativas necesarias que garantan a seguridade dos devanditos datos e eviten a súa alteración, perda, tratamento ou acceso non autorizados.

4.- Os datos de carácter persoal, incluído o enderezo de correo electrónico, obtidos por REGASIFICADORA DEL NOROESTE, SA dos distintos usuarios que visitan e interactúan coas páxinas e seccións localizadas en www.reganosa.com, serán rexistrados nun ficheiro, propiedade de REGASIFICADORA DEL NOROESTE, SA, inscrito no Rexistro Xeral da Axencia Española de Protección de Datos. Ao utilizar a web o usuario consente o tratamento dos seus datos de carácter persoal na forma e para os fins descritos no apartado seguinte.

5.-A finalidade da recollida e tratamento de datos será a de poder, eventualmente, contactar co usuario que visita e completa os formularios existentes no sitio web, agora ou no futuro, para cuestións derivadas da propia relación negocial que se estableza entre ambas as partes, o envío de comunicacións comerciais sempre relacionadas cos servizos ou produtos de REGASIFICADORA DEL NOROESTE, SA, ou para a participación nos procesos de selección de persoal que leve a cabo a entidade.

6.-REGASIFICADORA DEL NOROESTE, SA informa o usuario, que mediante a adhesión a estas condicións xerais presta o seu consentimento para a cesión dos datos persoais solicitados a través da súa páxina web a outras compañías integrantes do grupo económico (segundo a definición de “grupo” contida no artigo 42º.1 do Código de comercio) de REGASIFICADORA DEL NOROESTE, SA, para as mesmas finalidades recollidas no apartado 5. En todo caso, o usuario poderá revogar o consentimento para a cesión dos seus datos solicitándoo a datos@reganosa.com ou por correo postal a Punta Promontoiro, s/n - 15620 Mugardos (A Coruña).

7.-Cubrir os formularios, enviar mensaxes electrónicas ou utilizar outros mecanismos de comunicación ofrecidos en www.reganosa.com implican o consentimento expreso do usuario ao tratamento dos seus datos de carácter persoal por parte de REGASIFICADORA DEL NOROESTE, SA, coas finalidades expresadas no apartado 5. Así mesmo, o usuario será considerado responsable da veracidade dos datos achegados e comprométese a non proporcionar datos falsos e a corrixir aqueles incorrectos que facilitase. De ser o caso, naqueles formularios que os conteñan, os campos acompañados dun asterisco será obrigatorio cubrilos.

8.- Calquera usuario que o desexe pode exercitar os seus dereitos de acceso, rectificación, cancelación e oposición ao seu tratamento, de acordo co previsto na Lei orgánica 15/1999, do 13 de decembro, sobre datos de carácter persoal (LOPD) e demais normativa aplicable para o efecto, mediante o envío dunha solicitude escrita e asinada, incluíndo o seu nome, apelidos e fotocopia do DNI ou outro documento acreditativo válido, na que se solicite o exercicio daqueles dereitos que desexe, a REGASIFICADORA DEL NOROESTE, SA, Punta Promontoiro, s/n - 15620 Mugardos (A Coruña). Este servizo non terá custo ningún para o solicitante.

9.-Cando un usuario accede á páxina web de REGASIFICADORA DEL NOROESTE, SA pode quedar rexistro de parámetros tales como a dirección IP do usuario que se conecta, as páxinas visitadas, a data e a hora da conexión..., que non pretenderá en ningún caso unha finalidade que non sexa a meramente estatística. Calquera outro dato de carácter persoal, tipo nome, enderezo, teléfono e enderezo de correo electrónico que non poida ser solicitado co mero feito de navegar polas páxinas existentes nun sitio web non estará dispoñible para a entidade REGASIFICADORA DEL NOROESTE, SA se o propio usuario non o proporciona nun formulario disposto para tal fin.

10.- REGASIFICADORA DEL NOROESTE, SA reserva para si a facultade de efectuar, en calquera momento e sen necesidade de aviso previo, modificacións e actualizacións da información contida na súa web ou na configuración e presentación desta.

11.- REGASIFICADORA DEL NOROESTE, SA non garante a inexistencia de erros no acceso ao sitio web ou no seu contido, nin que este se encontre actualizado, aínda que empregará todas as medidas que estean ao seu alcance, tendo en conta o estado da tecnoloxía, para evitalos ou emendalos.

12.- REGASIFICADORA DEL NOROESTE, SA non asume responsabilidade ningunha derivada dos contidos mostrados na conexión a ligazóns de terceiros aos que se fai referencia na web.

13.- A utilización non autorizada da información contida nesta web, así como a lesión dos dereitos de propiedade intelectual ou industrial de REGASIFICADORA DEL NOROESTE, SA, dará lugar ás responsabilidades legalmente establecidas. Tanto o acceso a esta web como o uso que poida facerse dos seus servizos e da información contida nela é responsabilidade exclusiva de quen o realiza.

REGASIFICADORA DEL NOROESTE, SA non se fai responsable dos posibles erros de seguridade que se poidan producir nin dos posibles danos que se poidan causar no sistema informático do usuario como consecuencia da presenza de virus no computador empregado polo usuario para a conexión aos servizos e contidos de www.reganosa.com, dun mal funcionamento do navegador ou do uso de versións non actualizadas deste.