Calidade do gas

Software Ganeso

CALIDADE DO GAS

As especificacións de calidade do gas introducido no Sistema Gasista establécense no Protocolo de Detalle 01 de "Medición, Calidade e Odorización de gas”.

As capacidades exprésanse baixo as condicións de referencia [PCS a 0ºC; V (0ºC, 1,01325 bar)].

Na seguinte táboa achéganse as especificacións de calidade establecidas no protocolo de detalle que todo gas introducido nos puntos de entrada do Sistema Gasista debe cumprir.

Tabla

Propiedade Unidade Mínimo Máximo
Índice de Wobbe KWh/m3 13,403 16,058
PCS kWh/m3 10,26 13,26
Densidade Relativa m3/m3 0,555 0,700
S Total mg/m3 - 50
H2S + COS (como S) mg/m3 - 15
RSH (como S) mg/m3 - 17
O2 mol% - 0,01
CO2 mol% - 2.5
H2O (punto de orballo) ºC a 70 bar (a) - +2
HC (punto de orballo) ºC a 1-70 bar (a) - +5
Po/ partículas - Técnicamente puro Técnicamente puro

Software Ganeso

Ademais das características anteriores, os gases procedentes de fontes non convencionais, tales como biogás, o gas obtido a partir de biomasa ou outro tipo de gas producido mediante procesos de dixestión microbiana, deberán cumprir coas especificacións de calidade da seguinte táboa.

Tabla

Propiedade Unidade Mínimo Máximo
Metano (CH4) mol % 90 -
CO mol % - 2
H2 mol % - 5
Compostos haloxenados: Flúor/ Cloro mg/m3 - 10/1
Amoníaco mg/m3 - 3
Mercurio mg/m3 - 1
Siloxanos mg/m3 - 10
Benceno, Tolueno, Xileno (BTX) mg/m3 - 500
Microorganismos - Técnicamente puro Técnicamente puro
Po/ partículas - Técnicamente puro Técnicamente puro

No caso do biogás, aceptarase a inxección de biogás na rede cun contido de O2 ata o 0,3 mol % sempre que concorran simultaneamente as seguintes circunstancias no punto de inxección:

  • 1. O contido en CO2 non deberá superar en ningún momento o 2 mol %.
  • 2. O punto de orballo de auga non deberá superar en ningún momento os menos oito grados centígrados (– 8 ºC).
  • 3. O volume de inxección de biogás na rede de transporte troncal nunca excederá de 5.000 m3/h (en condicións de referencia). Para volumes maiores e en todo caso para o resto de puntos de entrada ao sistema gasista, o volume máximo de inxección de biogás determinarase para cada caso concreto en función da calidade e o volume do gas vehiculado da rede á que se conecte, polo titular desta e comunicaráselle á Dirección Xeral de Política Enerxética e Minas, ao Xestor Técnico do Sistema e á Comisión Nacional dos Mercados e a Competencia.