AVISO LEGAL

AVISO LEGAL

 

CONDICIÓNS XERAIS DE USO DA WEB

En cumprimento das obrigas disposta na Lei 34/2002, do 11 de xullo, de Servizos da sociedade da información e de comercio electrónico (LSSICE) facilitámoslle de forma permanente, fácil, directa e gratuíta a seguinte información:

 

DATOS IDENTIFICATIVOS

• Nome de dominio: reganosa.com y reganosa.es

• Grupo Reganosa está integrado pola matriz Reganosa Holdco, as filiais Regasificadora del Noroeste, S.A., Reganosa Servicios, S.L. (Reganosa Malta, Ltd., Reganosa Ghana, Ltd. e Reganosa Italia, Srl) e Reganosa Asset Investments, S.L. xunto co resto das súas sociedades dependentes.

• Domicilio: Punta Promontoiro, SN, 15620, Mugardos, A Coruña

• Teléfono: 981 930 093

• Email: [email protected]

 

OBXECTO

As presentes Condicións Xerais regula o uso, incluíndo o mero acceso, á páxina web. Toda persoa que acceda á web ten a condición de usuario e acepta someterse ás Condicións Xerais vixentes en cada momento.

Os contidos e servizos que Reganosa pon a disposición do usuario na web poderán así mesmo quedar regulados por condicións particulares que, en casa do conflito, prevalecerán sobre as Condicións Xerais (as “Condicións Particulares”). O usuario sométese, así mesmo, cada vez que solicite ou utilice o correspondente contido ou servizo, as súas correspondentes Condicións Particulares aplicables.

En consecuencia, o usuario debe ler con atención ás Condicións Xerais cada vez que se propoña utilizar a web, así como, no seu caso, as correspondentes Condicións Particulares cada vez que se propoña utilizar o contido ou servizo do que se trate.

En todo caso, Grupo Reganosa resérvase o dereito de modificar, en calquera momento, a presentación e configuración da web, así como as presentes Condicións Xerais ou as correspondentes Condicións Particulares sen que exista obriga de preavisar ou poñer en coñecemento dos usuarios ditas obrigas, entendéndose como suficiente a súa publicación neste sitio web.

 

USO DA WEB

A web non constitúe unha fonte de asesoramento nin un medio para establecer unha relación comercial nin de ningún outro tipo entre o usuario e Reganosa.

 

Uso

Salvo que se dispoña outra cousa nas Condicións Particulares, o uso da web terá carácter gratuíto, sen prexuízo do custo de conexión que teña para o usuario o acceso á correspondente rede de telecomunicacións.

O usuario é consciente e acepta voluntario e expresamente que o uso da web se realiza en todo caso baixo a súa única e exclusiva responsabilidade.

Na utilización da web, o usuario comprométese a non levar a cabo ningunha conducta que puidese danas a imaxe, os intereses e os dereitos de Reganosa ou de terceiros ou que puidera danar, inutilizar ou sobrecargar a web, ou que impedise, de calquera forma, a normal utilización da mesma.

Reganosa adopta medidas de seguridade razonablemente adecuadas para detectar a existencia de virus. Non obstante, o usuario debe ser consciente de que as medidas de seguridade dos sistemas informáticos de Internet non son enteiramente fiables e que, por tanto, Reganosa non pode garantir a inexistencia de virus ou outros elemento que poidan producir alteracións nos sistemas informáticas (software e hardware) do usuario ou nos seus documentos electrónicos e ficheiros de contidos nos mesmos.

 

Contidos

Os contidos da web son postos a disposición do usuario con información procedente tanto de fontes propias como de terceiros.

Reganosa procura que os contidos sexan da maior calidade posible e estean razoablemente actualizados, pero non garante a utilización, exactitude, pertenza e/ou actualidade dos contidos.

 

Dereitos de propiedade intelectual e industrial

Mediante estas Condicións Xerais non se cede ningún dereito de propiedade intelectual ou industrial sobre a web nin sobre ningún dos seus elementos integrantes, quedando expresamente prohibidos ao usuario a reprodución, transformación, distribución, comunicación pública, posta a disposición, extracción, reutilización, reenvío ou a utilización de calquera natureza, por calquera medio ou procedemento, de calquera deles, salvos nos casos nos que estea legalmente permitido ou sexa autorizado previamente e por escrito polo titular dos correspondentes dereitos.

O usuario poderá visualizar e obter unha copia privada temporal dos contidos para o seu exclusivo uso persoal e privado nos seus sistemas informáticos (software e hardware), sempre que non sexa coa finalidade de desenvolver actividade de carácter comercial ou profesional. O usuario deberá absterse de obter, ou intentar obter, os Contidos por medios ou procedementos distintos dos que en cada caso de haxan posto á súa disposición ou indicando ao efecto ou dos que se utilicen habitualmente en Internet (sempre que estes últimos non entrañen un risco de dano ou inutilización da web). O usuario deberá respectar en todo momento todos os dereitos de propiedade intelectual e industrial sobre a web, de titularidade de Reganosa ou de terceiros.

 

Hiperenlaces e Sitios Enlazados

a) Hiperenlaces

O usuario e, en xeral, calquera persoa física ou xurídica que se propoña establecer un hiperenlace ou dispositivo técnico de enlace (por exemplo, links ou botóns) desde o seu sitio web á web de Reganosa (o “hiperenlace”) deberá obter unha autorización previa e por escrito de Reganosa (en: [email protected]).

O establecemento do hiperenlace non implica en ningún caso a existencia de relacións entre Reganosa e o propietario do sitio ou da páxina web na que se estableza o hiperenlace, nin a aceptación ou aprobación por parte de Reganosa dos seus contidos ou servizos.

En todo caso, Reganosa resérvase o dereito de prohibir ou inutilizar en calquera momento calquera hiperenlace á web, especialmente nos supostos de actividade ilícita ou contidos do sitio web no que se inclúe o hiperenlace. En calquera caso, Reganosa non asume ningún tipo de responsabilidade sobre a información e contidos de terceiros.

En ocasións e en relación coa prestación de servizo que se posibilitan a través do sitio web é posible que redirixa ao usuario a sitios web de terceiros, que se rexen polas súas propias condicións.

b) Sitios Enlazados

A web pon a disposición do usuario, unicamente para a busca de, e acceso a, a información, contidos e servizos dispoñibles en Internet, hiperenlaces ou dispositivos técnicos de enlace (por exemplo, links ou botóns), que permiten ao usuario o acceso a sitios ou portais de Internet pertencentes ou xestionados por terceiros (os “Sitios Enlazados”).

Reganosa non ofrece nin comercializa por si nin por medio de terceiros a información, contidos e servizos dispoñibles nos Sitios Enlazados, nin aproba, supervisa ou controla en modo algún os contidos e servizos e calquera material de calquera natureza existente nos mesmos, asumindo o usuario de maneira exclusiva toda a responsabilidade da navegación a través dos mesmos.

c)  Uso de cookies

Este sitio web utiliza cookies técnicas necesarias para garantir o correcto funcionamento e visualización do sitio web e tamén pode utilizar cookies, propias e de terceiros para fins analíticos e publicitarios, de acordo co disposto na Política de Cookies.

d) Responsabilidade

Reganosa exímese de calquera tipo de reponsabilidade derivada da información publicada no seu sitio web e tampouco se fai responsable da información e contidos almacenados, a títulos enunciativo pero non limitativo en chats, blogs, comentarios e redes sociais. Non obstante, en cumprimento da LSSICE encóntrase a disposición dos usuarios, autoridade e forzas de seguridade para colaborar de forma activa na retirada e no seu caso bloqueo dos contidos que contraveñan a lexislación nacional ou internacional, os dereitos de terceiros ou a moral e a orde pública.

 

LEI APLICABLE E XURISDICCIÓN

Estas Condicións Xerais réxense pola lei común española e, salvo que se estableza outra cousa na normativa aplicable (incluída a normativa de consumidores e usuarios), calquera conflito se someterá polas partes polos xuíces e tribunais da Coruña.

 

DIRECCIÓNS DE CONTACTO

En caso de que calquera usuario tivese algunha dúbida acerca destas Condición Xerais ou calquera notificación ou comentario sobre a Web, por favor diríxase a [email protected]