Comunicacións cos accionistas

CONVOCATORIA DE XUNTA XERAL EXTRAORDINARIA DE ACCIONISTAS

Por acordo do Consello de Administración de “Regasificadora del Noroeste, S.A.”, convócase aos accionistas á Xunta Xeral Ordinaria que terá lugar no domicilio social, sito en Punta Promontorio, s/n, Mugardos, A Coruña, o vindeiro día 19 de xuño de 2018, ás 10:00 horas.

A Xunta Xeral celebrarase coa seguinte:

Orde do día

  1. Exame e aprobación, se procede, das contas correspondentes ao exercicio 2017 e do informe de xestión.
  2. Aplicación do resultado correspondente ao exercicio 2017.
  3. Exame e aprobación, se procede, das contas consolidadas correspondentes ao exercicio 2017 e do informe de xestión.
  4. Nomeamento de auditores.
  5. Nomeamento e cesamento de administradores.
  6. Remuneración dos administradores.
  7. Rogos e preguntas.
  8. Delegación de facultades para complementar, desenvolver, executar, emendar e formalizar os acordos adoptados.
  9. Lectura e aprobación, se procede, da acta da sesión.

 

Dereito de información: De conformidade co disposto no artigo 272 da Lei de Sociedades de Capital, a partir da publicación da presente convocatoria da Xunta Xeral, calquera accionista poderá examinar no domicilio social e pedir a entrega e o envío, de maneira inmediata e gratuíta, dos documentos que han de ser sometidos á aprobación da Xunta Xeral, incluíndo as contas anuais correspondentes ao exercicio social rematado o 31 de decembro de 2017, así como o informe de xestión formulado polos administradores e o informe dos auditores de contas da sociedade.

Mugardos, a 13 de marzo de 2018. O presidente do Consello de Administración, José María Paz Goday.